CONCURS PÚBLIC: Tècnic/a Superior en Ecologia i Territori

Centre de Recerca:

Consorci Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB)
Campus Universitat Autònoma de Barcelona (Bellaterra, Cerdanyola del Vallès)

Sector/activitat:
L’IERMB és un consorci públic d’investigació que desenvolupa la seva recerca en les àrees
social, econòmica i territorial dins dels àmbits urbans, metropolitans i regionals on conflueixen els
interessos de la universitat, l’administració pública i les institucions per a la promoció econòmica
(més informació a http://www.iermb.uab.cat/).

Persona de contacte:
Juan Carlos Migoya Martínez
Càrrec: Gerent
E-mail: JuanCarlos.Migoya@uab.cat
Telèfon: 935868874

OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA
L’IERMB està interessat en incorporar un/a tècnic/a superior amb l’objecte de participar en el
desplegament del Laboratori Metropolità d’Ecologia i Territori de Barcelona (LET), i col·laborar en
els estudis que desenvolupa l’Àrea d’Ecologia i Territori, relacionats amb dos línies de recerca
fonamentals: Metabolisme Social – Ecologia del Paisatge, i Xarxa de Ciutats – Ecologia Urbana.

CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE
Contracte laboral d’obra i servei de caràcter temporal1, amb dedicació completa, i en horari de
dilluns a divendres, de les 8 a les 15 hores (35 hores setmanals), amb un marge ampli de
flexibilitat horària i aplicació d’un programa de teletreball de fins al 50% de la jornada laboral. És
important especificar que la projecció de la plaça preveu la seva consolidació i integració en
l’estructura fixa de plantilla de l’Àrea d’Ecologia i Territori de l’IERMB.
El salari brut anual és de 29.200 euros (14 pagues).
1 Suport als projectes de l’Àrea d’Ecologia i Territori del Contracte Programa AMB-IERMB.

PERFIL DE LA PLAÇA
Tasca
Realitzar les activitats necessàries pel desplegament del Laboratori Metropolità d’Ecologia i
Territori de Barcelona i dur a terme recerca aplicada i teòrica en ecologia, metabolisme i
eficiència territorial, així com la seva transferència a la societat, d’acord amb les línies de treball
establertes pel Cap de l’Àrea d’Ecologia i Territori i pel Director de l’IERMB.
Responsabilitats
• Participar en els treballs que desenvolupa el Laboratori Metropolità d’Ecologia i Territori de
Barcelona, incloent-hi el recull sistemàtic de bases de dades, el seguiment d’indicadors clau, la
recerca per a generar coneixement del sistema metropolità, i identificar elements estratègics pel
planejament territorial.
• Realitzar les tasques de recerca, bases de dades, anàlisi i redacció dels continguts de les línies
de treball relacionades amb els projectes de l’Àrea d’Ecologia i Territori.
• Donar suport a la promoció interna i externa de la recerca en l’Àrea d’Ecologia i Territori,
relacionada amb l’ecologia, el metabolisme i l’eficiència territorial.
• Representar l’IERMB davant aquells òrgans o en aquells actes relacionats amb l’àmbit, d’acord
amb els criteris del Cap de l’Àrea d’Ecologia i Territori i del Director de l’IERMB.
Funcions
• Construir les bases de dades, fer un seguiment d’indicadors clau i realitzar les anàlisis
necessàries pel desplegament del Laboratori Metropolità d’Ecologia i Territori de Barcelona.
• Col·laborar en la recerca en curs sobre models de Metabolisme Social – Ecologia del Paisatge i
models de Xarxa de Ciutats – Economia Ecològica.
• Elaborar informes i estadístiques, i participar en l’elaboració de les memòries de l’IERMB, com
ara l’Anuari Metropolità i l’AMB en Xifres.
• Participar en seminaris, jornades, congressos, etc. que siguin d’interès per l’Institut, per
difondre i promocionar la recerca de l’àrea.
• Elaborar articles o documents relacionats amb la recerca de l’àrea, susceptibles d’ésser
publicats.
• Assegurar el compliment de les normatives relacionades i dels criteris temporals, tècnics i
econòmics establerts per l’IERMB i per les entitats promotores dels projectes.
• Atendre les demandes d’informació sobre els estudis de sostenibilitat ambiental per part
d’entitats i administracions públiques, investigadors/es i altres persones interessades.

REQUISITS I VALORACIÓ DELS CANDIDATS
• Grau o llicenciatura en ciències ambientals, agronomia, biologia, economia ecològica, o similar.
• Coneixements i experiència en varies o totes les àrees següents: fluxos d’energia i materials,
economia ecològica, ecologia del paisatge, ecologia urbana, agroecologia, canvi d’usos del sòl,
canvi climàtic, serveis ecosistèmics, avaluació ambiental integrada, planejament territorial.
• Coneixements i experiència de treball amb bases de dades, sistemes d’informació geogràfica i
anàlisi estadística.
• Capacitat de treball en equips interdisciplinaris.
• Coneixements de català oral i escrit, equivalents al nivell C de la Junta Permanent.
• Coneixements avançats d’anglès.

Altres mèrits a valorar
• Estudis de postgrau especialitzats en qualsevol de les àrees esmentades a l’apartat anterior.
• Coneixements avançats d’anàlisi estadística.
• Coneixements avançats en Sistemes d’Informació Geogràfica.
• Capacitat demostrable per escriure articles en anglès.

PROCEDIMENT DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
Les persones interessades hauran de presentar la seva candidatura enviant un correu electrònic
a iermb@uab.cat, informant les seves dades personals (important DNI/NIE) i de contacte,
explicant la seva motivació/interès i adjuntant un currículum vitae en format lliure.
El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 18 de novembre de 2021.
Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 4 de novembre de 2021

Publicado en Ofertas de empleo, Sin categoría.