XIX Xornadas de Economía Crítica / XIX Jornadas de Economía Crítica

Poscapitalismo, colapso…? Alternativas perante o fin dun modelo de acumulación

Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais

Av. do Burgos das Nacións, s/n, Santiago de Compostela

12 a 14 de xuño de 2024

As Xornadas de Economía Crítica son un espazo de encontro aberto que se vén organizando desde hai tres décadas. Nesta ocasión, realizarase entre os días 12 e 14 de xuño de 2024 na Universidade de Santiago de Compostela, organizadas pola Asociación de Economía Crítica e a Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais da citada Universidade.

As crises económicas contemporáneas e as emerxencias ecosociais provocadas mostraron o fin dun modelo de acumulación. Para un futuro inmediato da humanidade, é necesario un diagnóstico crítico que permita expoñer alternativas xustas á actual orde económica mundial e que logren minimizar as desigualdades existentes a diferentes niveis. Por iso, as JEC constarán esta vez de varios relatores e das tradicionais sesións de discusión onde se presentarán as comunicacións, así como de espazos de diálogo da economía con outras disciplinas, co activismo e sobre o papel da economía crítica na educación.

Animámosvos a enviar comunicacións sobre os temas que tradicionalmente foron obxecto de atención nas JEC: enfoques teóricos de economía crítica, aspectos da economía mundial, o mundo do traballo, relacións entre a economía e a natureza, economía feminista, Estado de benestar e protección social, políticas económicas, etc. En todo caso, serán benvidas todas as comunicacións que analicen asuntos económicos de interese desde unha perspectiva crítica.

Convidámosvos a enviar as vosas propostas de Comunicación a través do seguinte formulario, atendendo ao seguinte calendario de datas límite:

Envío de Resumos de Comunicacións (prazo ampliado)

29 de febreiro de 2024

Aceptación dos Resumos

20 de marzo de 2024

Prazo límite de pago asistentes con relatorio

30 de abril de 2024

Prazo límite de pago asistentes sen relatorio

31 de maio de 2024

Características formais dos resumos:

-Extensión máxima: 1500 palabras

-Formato: Os resumos deberán axustarse formalmente a este modelo:  Modelo resumo JEC2024

-Os envíos deben facerse a través deste formulario: formulario

¿Postcapitalismo, colapso…? Alternativas ante el fin de un modelo de acumulación

Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais

Av. do Burgos das Nacións, s/n, Santiago de Compostela

12 a 14 de junio de 2024

Las Jornadas de Economía  Crítica son un espacio de  encuentro abierto que se viene organizando desde hace tres décadas. En esta ocasión, tendrá lugar entre los días 12 y 14 de junio de 2024 en la Universidade de Santiago de Compostela, organizadas por la Asociación de Economía Crítica y la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la citada Universidad.

Las crisis económicas contemporáneas y las emergencias ecosociales provocadas han mostrado el fin de un modelo de acumulación. Para un futuro inmediato de la humanidad, es necesario un diagnóstico crítico que permita plantear alternativas justas al actual orden económico mundial y que logren minimizar las desigualdades existentes a diferentes niveles. Por ello, las JEC constarán esta vez de varios plenarios y de las tradicionales sesiones de discusión donde se presentarán las comunicaciones, así como de espacios de diálogo de la economía con otras disciplinas, con el activismo y sobre el papel de la economía crítica en la educación.

Os animamos a enviar comunicaciones sobre los temas que tradicionalmente han sido objeto de atención en las JEC: enfoques teóricos de economía crítica, aspectos de la economía mundial, el mundo del trabajo, relaciones entre la economía y la naturaleza, economía feminista, Estado de bienestar y protección social, políticas económicas, etc. En todo caso, serán bienvenidas todas las comunicaciones que analicen asuntos económicos de interés desde una perspectiva crítica.

Os invitamos a enviar vuestras propuestas de Comunicación a través del siguiente formulario, atendiendo al siguiente calendario de fechas límite:

Envío de Resúmenes de Comunicaciones (plazo ampliado)

29 de febrero de 2024

Aceptación de los Resúmenes                             

20 de marzo de 2024

Plazo límite pago asistentes con ponencia

30 de abril de 2024

Plazo límite pago asistentes sin ponencia

31 de mayo de 2024

Características formales de los resúmenes:

-Extensión máxima: 1500 palabras

-Formato: Los resúmenes deberán ajustarse formalmente a esta plantilla: Plantilla resumen JEC2024

-Los envíos deben realizarse a través de este formulario