Relatores / Ponentes

MICHAEL ROBERTS

Conferencia: «The polycrisis of capitalism in the 21st century»

Michael Roberts é un economista que traballou para varias institucións financeiras na Cidade de Londres durante máis de 40 anos. É autor de varios libros: The Great Reccesion – a Marxist wiew (2009); The Long Depression (2016); World in Crisis ed (2018), Marx 200 (2018), Engels 200 (2020) e Capitalism in the 21st Century (2023).  Deu conferencias e presentounas en moitas universidades e eventos ao redor de todo o mundo incluíndo UNAM, México, Universidade Estatal de Río de Janeiro, Brock Universidade, Toronto, SOAS Londres, Universidade Aberta, Londres etc. É blogueiro regularmente sobre a economía marxista e a economía mundial en: thenextrecession.wordpress.com

«Capitalismo na terceira década do século XIX»

Segundo entramos na terceira década do século 21, a economía capitalista mundial está en problemas. 

Hai catro contradicións importantes xurdindo (para as que as evidencias serán proporcionadas):

  • Xa houbo dúas recesións importantes (2008-9) e 2020 que foron máis profundas incluso cá Depresión dos anos 30. E o crecemento económico global e os estándares de vida para a gran maioría están estancados nunha longa depresión.
  • A desigualdade de ingresos e riqueza entre os países ricos e pobres e tamén dentro dos países está a aumentar, mentres que a pobreza segue sendo a situación de miles de millóns. Isto aumentará divisións sociais e fomentará o aumento de movementos “populistas” anti-democráticos de dereita.
  • O afán de aumentar os beneficios e evitar a tendencia secular á caída da rendibilidade da produción capitalista levou agora á industrialización descontrolada e á destrución da natureza e do medio ambiente. As emisións de gases de efecto invernadoiro aumentaron case ata o punto de inflexión que ameaza con danos irreversibles para o planeta e as súas especies.
  • A Gran Moderación dos anos 80 e 90 que supostamente viu a expansión global do comercio e das finanzas chegou ao seu fin.  A hexemonía estadounidense na economía mundial está dando paso á fragmentación económica e a unha nova orde mundial de potencias rivais. Isto está aumentando o perigo de conflito xeopolítico que evoca lembranzas dos anos 30.

Estas graves contradicións no capitalismo do século XXI só poden resolverse pasando por un sistema de produción de lucro privado a unha economía planificada de propiedade colectiva e controlada polos traballadores. Iso requirirá un enfoque internacional para facer fronte a cada unha destas contradicións mundiais.

MARGARITA MEDIAVILLA 

Conferencia: «Crisis ecosocial: una mirada sistémica»

Margarita Mediavilla é licenciada en Ciencias Físicas e doutora pola Universidade de Valladolid. É profesora titular no Departamento de Enxeñería de Sistemas e Automática da Escola de Enxeñerías Industriais desta mesma universidade. Desde o ano 2008 as súas liñas de investigación céntranse na Dinámica de Sistemas aplicada a modelos enerxía-economía-medio ambiente (WoLiM, MEDEAS) e ao estudo da transición cara ás enerxías renovables no contexto do esgotamento dos recursos fósiles e cambio climático. Desde o ano 2016 traballa no proxecto europeo MEDEAS (http://www.medeas.eu/) cuxo obxectivo é a creación dunha nova ferramenta para a toma de decisións na transición da Unión Europea cara a un sistema enerxético sostible.

Participa en publicacións e foros de debate como o blog Última Chamada (http://www.eldiario.es/ultima-llamada/), a Revista 15/1515 (https://www.15-15-15.org/webzine/es/) e o Foro Transicións (http://forotransiciones.org/), así como nos movementos de fomento da soberanía alimentaria e o consumo ecolóxico (Ecoxerme http://ecogermen.com/) e en Ecoloxistas en Acción.

Os seus artigos de divulgación e publicacións non académicas recóllense no seu blog Fabas Contadas https://contadashabas.wordpress.com/. 

AURELIA MAÑÉ

Conferencia: «Conflictos geo-energéticos actuales y reconfiguración de las relaciones económicas internacionales»

De formación economista, cunha posterior especialización en Relacións Internacionais. Profesora de Política Económica Internacional e de Economía Política da Enerxía na Universidade de Barcelona e na Universidade de Göttingen. Ademais desta actividade principal, foi profesora asociada da Joseph Korbel School of International Studies da University of Denver (USA) e, pola investigación no ámbito das transicións e da historia da enerxía, Honorary Research Fellow da School of History da University of East Anglia (UK).

Desde os primeiros anos de 1990 cando empezou a traballar cuestións relativas á economía de Alxeria, tivo unha dobre especialización. Por unha banda, a temática da economía política da enerxía, centrándose en cinco ámbitos: funcionamento interno das economías ricas en recursos naturais (rentismo), evolución e tendencias dos actores na escena enerxética internacional, xeo-enerxía, política enerxética e historia e transicións enerxéticas. Por outra banda, desde o punto de vista dos estudos de área, a súa actividade dirixiuse ao estudo de Alxeria, Oriente Medio e  Asia Central.

Esta actividade investigadora, traduciuse en diversas publicacións científicas e de divulgación (https://www.researchgate.net/profile/Aurelia-Mane-Estrada/publications), entre as que se poden sinalar os libros: Argelia en transición hacia una segunda república, publicado por Icaria en 2019 e El gran negocio mundial de la energía, publicado en 2016 por RBA editores.

Na actualidade, é membro do Economic History and Development (Industry, Business and Sustainability) da Universidade de Barcelona; membro do Grupo de Estudos sobre as Sociedades Árabes e Musulmás (GRESAM) da Universidade de Castela – A Mancha, así como membro do grupo de Enerxía e Cambio Climático do Real Instituto Elcano. Dentro das súas actividades de transferencia de coñecemento figura ser a creadora e directora (2007-2009) do Observatorio de Asia Central de Casa Asia.

No ámbito da xestión universitaria, na Universidade de Barcelona, foi secretaria académica da Facultade de Economía e Empresa (2007-2009), delegada do reitor para a mobilidade e os programas internacionais (2017-2020) e vicedirectora da súa Escola de Doutoramento (EDUB) entre 2021 e 2023.

MICHAEL ROBERTS

Conference: «The polycrisis of capitalism in the 21st century»

Michael Roberts is an economist who worked for various financial institutions in the City of London for over 40 years.  He is author of several books: The Great Recession – a Marxist view (2009); The Long Depression (2016); World in Crisis ed (2018), Marx 200 (2018), Engels 200 (2020) and Capitalism in the 21st Century (2023).  He has lectured and presented at many universities and events around the world including UNAM, Mexico, State University of Rio de Janeiro, Brock University, Toronto, SOAS London, Open University, London etc.  And he blogs regularly on Marxist economics and the world economy at: thenextrecession.wordpress.com

«Capitalism in the third decade of the 19th century»

As we enter the third decade of the 21st century, the world capitalist economy is in trouble.

There are four major contradictions emerging (for which evidence will be provided):

  • Already there have been two major slumps (2008-9) and 2020 that have been deeper than even the Depression of the 1930s.  And global economic growth and living standards for the vast majority are stagnating in a Long Depression.
  • Inequality of income and wealth between rich and poor countries and also within countries is rising, while poverty remains the situation for billions.  This will increase social divisions and encourage the rise of right-wing anti-democratic ‘populist’ movements.
  • The rapacious drive to increase profits and avoid the secular tendency for profitability in capitalist production to fall has now led to uncontrolled industrialisation and the destruction of nature and the environment.  Greenhouse gas emissions have risen nearly to a tipping point that threatens irreversible damage to the planet and its species.
  • The Great Moderation of the 1980s and 1990s that supposedly saw the global expansion of trade and finance has come to an end.  The US hegemony in the world economy is giving way to economic fragmentation and a new world order of rival powers.  This is increasing the danger of geopolitical conflict that is reminiscent of the 1930s.

These serious contradictions in 21st century capitalism can only be resolved by moving away from a private profit system of production to a planned economy collectively owned and controlled by working people.  That will require an international approach to deal with each of these world-wide contradictions.

MARGARITA MEDIAVILLA

Conferencia: «Crisis ecosocial: una mirada sistémica»

Margarita Mediavilla es licenciada en Ciencias Físicas y doctora por la Universidad de Valladolid. Es profesora titular en el Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática de la Escuela de Ingenierías Industriales de esta misma Universidad. Desde el año 2008 sus líneas de investigación se centran en la Dinámica de Sistemas aplicada a modelos energía-economía-medio ambiente (WoLiM, MEDEAS) y al estudio de la transición hacia las energías renovables en el contexto del agotamiento de los recursos fósiles y cambio climático. Desde el año 2016 trabaja en el proyecto europeo MEDEAS  (http://www.medeas.eu/), cuyo objetivo es la creación de una nueva herramienta para la toma de decisiones en la transición de la Unión Europea hacia un sistema energético sostenible.

Participa en publicaciones y foros de debate como el blog Ultima Llamada (http://www.eldiario.es/ultima-llamada/), la Revista 15/1515 (https://www.15-15-15.org/webzine/es/) y el Foro Transiciones (http://forotransiciones.org/), así como en movimientos de fomento de la soberanía alimentaria y el consumo ecológico (Ecogermen http://ecogermen.com/) y en Ecologistas en Acción.

Sus artículos de divulgación y publicaciones no académicas se recogen en su blog Habas Contadas https://contadashabas.wordpress.com/.

AURÈLIA MAÑÉ

Conferencia: «Conflictos geo-energéticos actuales y reconfiguración de las relaciones económicas internacionales»

De formación economista, con una posterior especialización en relaciones Internacionales. Profesora de política económica internacional y de economía política de la energía en la Universitat de Barcelona y en la Universidad de Göttingen. Además de esta actividad principal, ha sido profesora asociada de la Joseph Korbel School of International Studies de la University of Denver (USA) y, por la investigación en el ámbito de las transiciones y de la historia de la energía, Honorary Research Fellow de la School of History de la University of East Anglia (UK).

Desde los primeros años 1990 cuando empezó a trabajar cuestiones relativas a la economía de Argelia, ha tenido una doble especialización. Por una parte, la temática de la economía política de la energía, centrándose en cinco ámbitos: funcionamiento interno de las economías ricas en recursos naturales (rentismo), evolución y tendencias de los actores en la escena energética internacional, geo-energía, política energética e historia y transiciones energéticas. Por otra parte, desde el punto de vista de los estudios de área, su actividad se ha dirigido al estudio de Argelia, Oriente Medio y a Asia Central.

Esta actividad investigadora, se ha traducido en diversas publicaciones científicas y de divulgación (https://www.researchgate.net/profile/Aurelia-Mane-Estrada/publications), entre las que se pueden señalar los libros Argelia en transición hacia una segunda república, publicado por Icaria en 2019 y El gran negocio mundial de la energía, publicado en 2016 por RBA editores.

En la actualidad, es miembro  del Economic History and Development (Industry, Business and Sustainability) de la Universitat de Barcelona; miembro del Grupo de Estudios sobre las Sociedades Árabes y Musulmanas (GRESAM) de la Universidad de Castilla – La Mancha, así como miembro del grupo de Energía y Cambio Climático del Real Instituto el Elcano. Dentro de sus actividades de transferencia de conocimiento figura haber sido la creadora y directora (2007-2009) del Observatorio de Asia Central de Casa Asia.

En el ámbito de la gestión universitaria, en la Universitat de Barcelona, ha sido Secretaria Académica de la Facultad de Economía y Empresa (2007-2009), Delegada del Rector para la movilidad y los programas internacionales (2017-2020) y Vicedirectora de su Escuela de Doctorado (EDUB) entre 2021 y 2023.